Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Publication of contract details and announcement of a lottery through the MI.M.E.D.

Publication of contract details and announcement of a lottery through the MI.M.E.D.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ" εφαρμογή:
1. Των παρ. 8 (α) και 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 Β’ 2017)
3. Των αρ. 235/2018 και 2475/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
A. Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019-2020», προϋπολογισμού 240.000,00€ (με ΦΠΑ) που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ517 και Κ.Α.2018ΕΠ51700003 και
B. Να διενεργήσει ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, την Τετάρτη, 20.05.2020 και ώρα 10:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα