Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρό της και οκτώ (8) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
γ) Την ευθύνη για την κατάρτιση, διεξαγωγή και αξιολόγηση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
δ) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.
στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.
ζ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του.
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

Με την απόφαση του Π.Σ. 2/2022 - ΑΠ14401/13-01-2022 και την αρ. πρ. 12556/11-01-2023 η Οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Πινακάς Βασίλειος - Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας

Τακτικά ΜέληΑναπληρωματικά Μέλη
Μπίλλης Απόστολος Ζλατούδης Αθανάσιος
Καλαμπάκας Κωνσταντίνος Ιγγλέσης Γρηγόριος
Γακόπουλος Χρήστος Καλομπάτσιος Χρήστος
Μόρας Αθανάσιος Μπάρδας Κωνσταντίνος
Μπρέζας Ανδρέας Γεννάδιος Ιωάννης
Ρογγανάκη Αγλαΐα Γελλαλής Χρήστος
Αράπκουλε Δέσποινα Γκαραλιάκος Ζήσης
Τσιάρας Αθανάσιος Ψαχούλας Ιωάννης
Τσιαπλές Αναστάσιος
Κουρέτας Δημήτριος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα