Αρχική / Οργανωτική δομή / Περιφερειακές Επιτροπές / Επιτροπή Κοινωνικής συνοχής, Πολιτισμού Παιδείας -Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισμού

Επιτροπή Κοινωνικής συνοχής, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας -Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισμού

Α. Στον τομέα της Κοινωνικής Συνοχής είναι αρμόδια για:
• Την αγορά Εργασίς
• Τις κοινωνικές και Οικονομικές Ανισότητες
• Τις δημογραφικές Εξελίξεις
• Τη μετανάστευση
• Τη κοινωνική Οικονομία
Β. Στον τομέα του Πολιτισμού και του Αθλητισμού είναι αρμόδια για:
• Τον Συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας .
• Την Οργάνωση από κοινού με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
• Τη Θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
• Τη Σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τις Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους. Υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, Δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
• Τη συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικών φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Δήμων.
• Την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, Δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Γ. Στον τομέα της Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης είναι αρμόδια για:
• Την εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς υποστήριξη της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
• Την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου κατά τις ρυθμίσεις του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α΄).
• Την έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.
Δ. Στον τομέα της Απασχόλησης είναι αρμόδια για :
• Τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.
• Τη λήψη αποφάσεων για τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και την εν γένει στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
• Την έγκριση και λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα και για άσκηση πρακτικής εκπαίδευσης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Ε. Στον τομέα του Τουρισμού είναι αρμόδια για :
• Την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους Δήμους της Περιφέρειας.
• Την παροχή γνωμοδότησης για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών
• Την ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 του ν. 2545/1997.
• Την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.
Με την απόφαση του ΑΠ41843/2-02-2022 τα μέλη της επιτροπής είναι:

Πρόεδρο:Ιωάννη Μπουτίνα - Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Τουρισμού-Πολιτισμού
Τακτικά ΜέληΑναπληρωματικά Μέλη
Καλομπάτσιο Χρήστο Λαδόπουλο Γεώργιο
Λιούπα Νικόλαο Κομνό Απόστολο
Δημότσιο Στυλιανό Μπρέζα Ανδρέα
Καλαμπάκα Κωνσταντίνο Μόρα Αθανάσιο
Ζλατούδη Αθανάσιο Ιγγλέση Γρηγόριο
Χαλέβα Κωνσταντίνο Κίτσιο Γεώργιο
Ρογγανάκη Αγλαΐα Τέα Ιωάννη
Καραγιάννη Νικόλαο Γακόπουλο Χρήστο
Παιδή Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο Δημήτριο
Γεννάδιο Ιωάννη Τσιάρα Αθανάσιο
Τσαγανού Χρυσούλα Καναβό Απόστολο
Γελλαλή Χρήστο Τσακνάκη Πέτρο
Χάιδο Ιωάννη Αράπκουλε Δέσποινα
Γκαραλιάκο Ζήση Μπακάση Βασιλική
Κουρέτα Δημήτριο Ψαχούλα Ιωάννη
Μπίλλη-Τσιτσέ Μαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα