Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Αρχική / Οργανωτική δομή / Περιφερειακές Επιτροπές / Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Αγροτικού Τομέα

Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Αγροτικού Τομέα

Η σύσταση της επιτροπής αυτής καταδεικνύει το ενδιαφέρον της Περιφέρειας για το περιβάλλον και τον Αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλα γίνεται πράξη η υπόσχεση ότι μια από τις δύο επιτροπές του άρθρου 164 ν.3852/2010 θα έχει ως αντικείμενο το περιβάλλον.
Α) Στον τομέα του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού βάσει των διατάξεων του άρθρ. 186 παρ.20 & 21 του Ν.3852/2010 είναι αρμόδιοι για:
•Την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας,
•Την ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών,
πληροφορικής και επικοινωνιών,
•Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ),
•Την ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς,
•Την Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου,
•Την Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων,
•Την Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών,
•Την Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων,
•Την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας,
•Την Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση,
•Τη Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης,
•Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της επιτάχυνσης της ένταξης της χώρας και των Περιφερειών της στο νέο, μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον,μέσα από αναβάθμιση, διεύρυνση και επέκταση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε εθνική, περιφερειακή και αστική κλίμακα,
•Στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας,
•Στην ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
•Στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της χώρας, με έμφαση στηνενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Β) Στον τομέα του Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για:
•Τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
•Τη προστασία της υγείας του ανθρώπου
•Τη συνετή και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
•Τη προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο των περιφερειακών ή παγκόσμιων προβλημάτων περιβάλλοντος που θα στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές
•Της προφύλαξης και πρόληψης
•Της καταπολέμησης των καταστροφών του περιβάλλοντος στην πηγή δημιουργίας τους
•και στην αρχή ο ρυπαίνων «πληρώνει».
•Επιβάλλεται η ανάδειξη των δυνατών σημείων της ταυτότητάς μας στο διεθνή και ευρωπαϊκό περιφερειακό χώρο, όπως : - Οι πολιτιστικοί και οι αρχαιολογικοί χώροι της Θεσσαλίας
- Τα μεγάλα φυσικά ορεινά οικοσυστήματα και τοπία της και οι ιδιότυποι θαλάσσιοι και νησιωτικοί χώροι της, που αποτελούν αποθέματα βιοποικιλότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή εναλλακτικών μορφών ενέργειας και αναψυχής.
•Τη προστασία της Φύσης και σύνδεσής της με τις νέες ανάγκες αναψυχής, ποιότητας ζωής και εναλλακτικής ανάπτυξης. Το φυσικό περιβάλλον θα είναι κάθε μέρα και περισσότερο παράγων ανάπτυξης.
•Την οικονομική ανάπτυξη με κοινωνικό έλεγχο, που δεν έρχεται σε αντιπαράθεση και δεν φέρνει εμπόδια σε παραγωγικές δραστηριότητες σαν ο «απ’ έξω» κριτής ή «ο εκ των υστέρων ρυθμιστής» αλλά διασφαλίζει και προωθεί την αναπτυξιακή διαδικασία, λειτουργώντας μέσα από αυτή και να διαμορφώνει μια κατάσταση οικολογικής ισορροπίας με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση της αναπαραγωγικής ικανότητας των οικοσυστημάτων, σε προοδευτικά υψηλότερα επίπεδα οικονομικής απόδοσης.
•Σήμερα, με μεγαλύτερη γνώση στα θέματα περιβάλλοντος πιο έμπειροι από τα λάθη που έγιναν, γίνεται αγώνας για την διατήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και από την προτεινόμενη επιτροπή θα γίνεται μια συνεχής προσπάθεια, για την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.
Γ) Στον Αγροτικό Τομέα είναι αρμόδια για :
•Την προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας,
•Την προώθηση για συγκρότηση ομάδων παραγωγών και στήριξη αυτών για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων,
•Την αξιοποίηση στοιχείων των μητρώων για τον προωτογενή τομέα,
•τον καθορισμό ζωνών προστασίας καλλιεργειών,
•Την κατάρτιση προγραμμάτων προστασίας των καλλιεργειών της περιφέρειας.
Με την απόφαση του Π.Σ. ΑΠ1137/02-10-19 ορίζονται τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Μπάρδας Κωνσταντίνος - Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης
Τακτικά ΜέληΑναπληρωματικά Μέλη
Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Γακόπουλος Χρήστος Ζλατούδης Αθανάσιος
Δημότσιος Στυλιανός Καραγιάννης Νικόλαος
Ιγγλέσης Γρηγόριος Κομνός Απόστολος
Καλαμπάκας Κωνσταντίνος Μόρας Αθανάσιος
Κίτσιος ΓεώργιοςΜπουτίνας Ιωάννης
Λαδόπουλος Γεώργιος Μπρέζας Ανδρέας
Μπίλλης Απόστολος Νάτσινα Δήμητρα
Τέας Ιωάννης Παιδής Αθανάσιος
Ζώγας Γεώργιος Αράπκουλε Δέσποινα
Καντερές Κωνσταντίνος Γεννάδιος Ιωάννης
Τσακνάκης Πέτρος Τραγάνης Σταύρος
Χάϊδος Ιωάννης Τσαγανού Χρυσούλα
Νάνος Απόστολος Γκαραλιάκος Ζήσης
Κουρέτας Δημήτριος Ψαχούλας Ιωάννης
Μπίλλη - Τσιτσέ Μαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα