Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Smart water-Περιβάλλον Υδάτινοι πόροι

Smart water-Περιβάλλον Υδάτινοι πόροι

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οποίο θα είναι επεκτάσιμο και διαλειτουργικό με τα υπάρχοντα και μελλοντικά εξωτερικά συστήματα.
Η εν λόγω Κοινοτική Πρωτοβουλία παρέχει ένα εργαλείο παρακολούθησης και πρόβλεψης σε πραγματικό χρόνο, σε οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πλημμυρών, δηλαδή: Αρχές Πολιτικής Προστασίας (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), Περιφερειακές Αρχές που σχετίζονται με την διαχείριση των υδάτινων πόρων, Μετεωρολογικά Γραφεία, Στελέχη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και Δήμους. Αυτό θα είναι δυνατό χάρη στο έξυπνο WEB GIS σύστημα το οποίο θα είναι διαχειρίσιμο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από στελέχη με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο και επίπεδα πρόσβασης μέσω ιεράρχησης της εμπλοκής του κάθε τελικού χρήστη.
Στον τελικό χρήστη θα πρέπει να παρέχονται μέσα από μια ολοκληρωμένη εικόνα περιστατικών του παρελθόντος και της δημιουργίας πιθανών σεναρίων, τόσο οι τρέχουσες όσο και οι προβλεπόμενες συνθήκες.
Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση και η διάδοση της SMART WATER εφαρμογής, το σύστημα θα είναι συμβατό με πολλά συμπληρωματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη, διευκολύνοντας την ευελιξία χρήσης και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού - χρήστη.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60 000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα