Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Παράκαμψη Λάρισας από Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης έως Γ΄ Γέφυρα Πηνειού, mis216483, 2009ΕΠ00680039

Παράκαμψη Λάρισας από Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης έως Γ΄ Γέφυρα Πηνειού, mis216483, 2009ΕΠ00680039

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
ΥΠ1. Κατασκευή οδικού τμήματος Παράκαμψης Λάρισας από ΕΟ Λαρίσης Κοζάνης έως Γ΄ Γέφυρα Πηνειού (Γέφυρα Ν. Σμύρνης), μήκους περίπου 2,00 km, κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών και παραλλήλων έργων. Πρόκειται για εξ αρχής κατασκευή νέας οδού, η οποία προτείνεται να ενταχθεί στο εθνικό οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες:
- Τυπική διατομή με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 7,5 m, ανά κατεύθυνση, στο τμήμα από ΕΟ Λαρίσης-Κοζάνης έως Πάρνηθος και 10,00m στο τμήμα από Πάρνηθος έως Κόμβο Ν. Σμύρνης, νησίδα πλάτους 4,0 m και πεζοδρόμια πλάτους 3,0 m έκαστο.
- Κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών έργων και προβλεπόμενων κόμβων.
- Κατασκευή των οδών Καλοδίκη και Πάρνηθος, της νέας οδού Πάρνηθος, της παράλληλης βοηθητικής οδού (SR2) και της παραπλεύρου του δακτυλίου (kyklos), καθώς και προστατευτικού αναχώματος.
Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν πλήρεις εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης. Επίσης θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ηλεκτροφωτισμού, του οδικού τμήματος και φωτεινής σηματοδότησης τριών ισόπεδων κόμβων.
Εκτελέστηκαν στο Γ ΚΠΣ οι εξής εργασίες:
1. Τυπική διατομή αρτηρίας με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 7,5 m ανά κατεύθυνση σε ποσοστό 70%, στο τμήμα από ΕΟ Λαρίσης-Κοζάνης έως Πάρνηθος και 10,00m στο τμήμα από Πάρνηθος έως Κόμβο Ν. Σμύρνης, νησίδα πλάτους 4,0 m και πεζοδρόμια πλάτους 3,0 m έκαστο.
2. Κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών έργων σε ποσοστό 90% και προβλεπόμενων κόμβων.
3. Κατασκευή των οδών Καλοδίκη σε ποσοστό 60%, της νέας οδού Πάρνηθος σε ποσοστό 90%, της παράλληλης βοηθητικής οδού (SR1) σε ποσοστό 70%, της παράλληλης βοηθητικής οδού (SR2) σε ποσοστό 70% και της παραπλεύρου του δακτυλίου (kyklos) σε ποσοστό 90%.
Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν πλήρεις εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης. Επίσης, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 70% του οδικού τμήματος.
ΥΠ5. Βελτίωση-διαπλάτυνση οδικών τμημάτων Ε.Ο. Λαρίσης Κοζάνης στη Γέφυρα Πηνειάδων Νυμφών με επεμβάσεις και στις οδούς Γεωργιάδου-Καλλιθέας-Κενταύρων-Βενιζέλου-Δωροθέου, μήκους περίπου 450 km, ανάπλαση της υφιστάμενης οδογέφυρας, κατασκευή πεζογέφυρας και γενικά βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών.
Εκτελέστηκαν στο Γ ΚΠΣ u959 οι εξής εργασίες:
• Διαπλάτυνση στην οδό Γεωργιάδου με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 6,5 m, ανά κατεύθυνση, νέα κεντρική νησίδα και πεζοδρόμιο ανάντη πλάτους 2,8 m.
• Διαπλάτυνση πρόσβασης στην οδό Καλλιθέας η οποία θα έχει δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 6,5 m, ανά κατεύθυνση, νέα κεντρική νησίδα και πεζοδρόμια πλάτους 3,00 m περίπου εκατέρωθεν.
• Βελτίωση των οδών Κενταύρων και Βενιζέλου και κατασκευή νέων κεντρικών νησίδων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 965 311,70 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα