Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

europaika_programmata
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
WetMainAreas
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1 159 383,93 €

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Improving the conservation effectiveness of wetlands


Περίληψη

Οι υγρότοποι είναι από τα πιο απειλούμενα και εύθραυστα οικοσυστήματα παγκοσμίως. Ταυτόχρονα είναι γνωστοί ως φυσικά συστήματα κατακράτησης νερού σύμφωνα με την Οδηγία για τα ύδατα και τις πλημμύρες, στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον είναι γνωστοί για τις υπηρεσίες τους την ανθρώπινη ευημερία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υλών, τη αποτροπή ακραίων γεγονότων και την προώθηση πολιτιστικών και αισθητικών αξιών. Το βαλκανικό-μεσογειακό έδαφος μοιράζεται ένα φυσικό περιβάλλον υψηλής αξίας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών συγκροτημάτων, των ποτάμιων,των συστημάτων και των εσωτερικών και παράκτιων υγροτόπων, πολλά από τα οποία αποτελούν σημαντική αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά. Παρά τη σπουδαιότητά τους, η γνώση των βαλκανικών μεσογειακών υγροτόπων είναι πολύ περιορισμένη και διάσπαρτη και ελλιπής, για να υποστηριχθεί η προστασία τους και η διατήρησή τους.
Η μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου περιλαμβάνει 2 άξονες:
1) ανάπτυξη μιας κοινής βάσης γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης και της δημιουργίας εναρμονισμένων γεωγραφικών δεδομένων και δεικτών, μιας βάσης δεδομένων και πιλοτικών μελετών για τις τεχνικές διατήρησης
2) δραστηριότητες υποστήριξης της υιοθέτησης της κοινής βάσης γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εγγράφων καθοδήγησης, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την προσέγγιση του εργασιακού εργαστηρίου για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής, και δημοσιεύσεις για τη μετατροπή των πορισμάτων του έργου σε πολιτικές και προτεραιότητες

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προστασία, η διατήρηση και η ανάπτυξη υγροτόπων, ως κοινός πόρος της βαλκανικής μεσογειακής περιοχής (BalkanMed). Τα οικοσυστήματα των υγροβιότοπων αυτών είναι σημεία με σημαντικές φυσικές και πολιτιστικές αξίες και με υψηλό δυναμικό εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βάσεων οικοσυστημάτων, βελτίωσης της γνώσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ικανότητας λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων με θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την επικράτεια.
• Αξιολόγηση της σύνδεσης των υγροτόπων του BalkanMed πέρα από τα όρια των προστατευόμενων περιοχών και των εθνικών συνόρων, προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση σχετικά με την οικολογική σύνδεση και την ενσωμάτωση των διακρατικών οικοσυστημάτων στην περιοχή των Βαλκανίων.
• Να υποστηρίξει σχέδια πολιτικής και δράσης με την ενσωμάτωση της γνώσης σε έγγραφα καθοδήγησης και πολιτικής και, ως εκ τούτου, να βελτιώσει την ικανότητα των αρχών, των χωροταξικών φορέων και των προγραμματιστών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συνεργάζονται για την ολοκλήρωση και τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της συνδεσιμότητας των οικοσυστημάτων των υγροτόπων και ανάλυση της ενσωμάτωσής τους σε καθορισμένες περιοχές και δίκτυα (NATURA 2000, περιοχές Ramsar) σε ολόκληρη τη περιοχή (Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία και Κύπρος), ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη γνώση και να συμβάλλει στην υλοποίηση του δικτύου Natura 2000 και της αντίστοιχης νομοθεσίας.
Ενημέρωση της εικόνας των υγροτόπων (χάρτες και επιτόπιες μετρήσεις) στις χώρες του BalkanMed (Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία και Κύπρο), προκειμένου να βελτιωθεί η απαιτούμενη γνώση για την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία και για την υποστήριξη της διατήρησής τους, καθώς και του τοπικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.
Επίδειξη, σε 4 πιλοτικές περιοχές, συνδυασμένων τεχνικών συντήρησης υγροτόπων για την ενίσχυση της οικολογικής σύνδεσης και της ενσωμάτωσης των διακρατικών οικοσυστημάτων σε επιλεγμένους οικισμούς καθορισμένων τόπων (δηλαδή εθνικών πάρκων, τοποθεσιών Ramsar, τοποθεσιών NATURA 2000). Επίδειξη, σε 4 πιλοτικές περιοχές, συνδυασμένων ευκαιριών ανάπτυξης οικοτουρισμού σε υγροτόπους με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς, για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της αειφόρου χρήσης.
Βελτίωση των πολιτικών διατήρησης υγροτόπων στην επικράτεια των Βαλκανίων και της ικανότητας των αρμόδιων αρχών να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία, να συνεργάζονται για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και να προωθούν την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και τον οικολογικό τουρισμό.
Αύξηση της προβολής του ρόλου των υγροβιότοπων στην οικολογική συνδεσιμότητα και τη διακρατική ολοκλήρωση οικοσυστημάτων των καθορισμένων περιοχών (εθνικά πάρκα, περιοχές NATURA 2000, περιοχές Ramsar).
Χρονοδιάγραμμα:: 01/09/2017 - 30/08/2019
Διάρκεια:: 24 μήνες

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
text Βουλγαρία University of Forestry, Faculty of Ecology and Landscape Architecture Συντονιστής 278 451,50 €
text Ελλάδα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων 174 386,24 €
text Ελλάδα Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών 155 615,00 €
text Βουλγαρία Faculty of Economics, South-West University "Neofit Rilski" 151 069,00 €
text Αλβανία National Environmental Agency 122 574,00 €
text Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας 100 000,00 €
text Βουλγαρία Municipality of Gotse Delchev 100 000,00 €
text Ελλάδα Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (observer partner)
text Βόρεια Μακεδονία State Environmental Inspectorate (observer partner)

Εταίροι / Partners [9]

image University of Forestry, Faculty of Ecology and Landscape Architecture
image Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
image Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών
image Faculty of Economics, South-West University "Neofit Rilski"
image National Environmental Agency
image Περιφέρεια Θεσσαλίας
image Municipality of Gotse Delchev
image Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (observer partner)
image State Environmental Inspectorate (observer partner)

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα